Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Ekonomia

O KIERUNKU

SPECJALNOŚCI (I stopień – 3-letnie, licencjackie): Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Ekonomia menedżerska, Analityka ekonomiczna w transporcie, logistyce i spedycji, Gospodarka regionalna i administracja publiczna

Opis kierunku

Studia z zakresu ekonomii skierowane są do osób, które są zainteresowane procesami zachodzącymi w gospodarce, uzyskaniem gruntownej wiedzy ekonomicznej z zakresu teorii mikro- i makroekonomii oraz poznaniem narzędzi analitycznych. Studia ekonomiczne pozwalają zrozumieć zjawiska i mechanizmy charakterystyczne dla gospodarki wolnorynkowej – zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarki krajowej oraz światowej popyt na wyspecjalizowanych ekonomistów, doradców, bankierów, maklerów wciąż wzrasta. Studia na kierunku Ekonomia charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Wypowiedź eksperta:

Prof. Imrich Dufinec – Prorektor ds. Edukacji i Stosunków Zewnętrznych, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Ekologicznego Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, przedsiębiorca:

- W dobie globalizacji, znajomość ekonomii może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia. Wielki kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2007 roku ukazał niewiedzę rzeszy ludzi, którzy – mimo płynących z rynku sygnałów – wierzyli, że świat będzie się ciągle rozwijał w sposób liniowy. Studiowanie ekonomii umożliwia uzyskanie wiedzy o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki – daje szansę zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie. W przedstawionym wyżej przypadku znajomość teorii cyklu koniunkturalnego umożliwiała przewidywanie zdarzeń, których doświadczono zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Ze względu na fakt, że dobrobyt wszystkich gospodarek świata zależy od osiąganych przez nie efektów ekonomicznych – ekonomiści stali się jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników. Po części wynika to także z faktu, że jest to kierunek uniwersalny. Jego absolwenci mogą więc znaleźć zatrudnienie we wszystkich działach i sferach gospodarki, w każdej firmie– począwszy od stanowisk związanych z finansami i księgowością, poprzez te związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem – po komórki organizacyjne zajmujące się marketingiem.

CEL KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia na kierunku „ekonomia” jest wykształcenie wykwalifikowanych ekonomistów - zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. W trakcie trwania studiów studenci nabędą kompetencje twarde (zawodowe) i miękkie (umiejętność komunikowania, autoprezentacji, pracy w zespole, kreatywnego myślenia, motywowania, organizowania pracy własnej i cudzej, umiejętności przywódcze). Studenci zostaną profesjonalnie przygotowani do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, korzystnych dla danego podmiotu, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizy uwarunkowań i czynników wyznaczających dokonywanie właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych, z uwzględnieniem otoczenia mikro- i makroekonomicznego. Uczestnicy studiów przeanalizują w sposób całościowy – zarówno od strony operacyjnej, jak i strategicznej – zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Nabędą także umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników finansowych firmy.

Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy na pracowników potrafiących wspierać rozwój przedsiębiorstw oraz pozyskiwać środki na ich działalność.

Absolwenci kierunku zdobędą kwalifikacje zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu ekonomisty. Zdobywają nie tylko specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne. Są one przydatne w badaniu zjawisk i procesów gospodarczych. Studia ekonomiczne uczą analizy sytuacji gospodarczej - zarówno w skali mikro, na poziomie przedsiębiorstwa, jak i w skali makro - w wymiarze branży, regionu, kraju. Pozwalają także rozumieć kontekst międzynarodowy, zjawiska globalizacji oraz współpracy międzyobszarowej. Najlepsi kandydaci na te studia to osoby o szerokich horyzontach, charakteryzujący się umysłem analitycznym oraz potrafiący sprawnie kojarzyć zjawiska w łańcuchy przyczynowo-skutkowych.

Zakres zagadnień realizowany na kierunku obejmuje między innymi:
 • prawo,
 • rachunkowość,
 • zarządzanie;
 • nauka o organizacji,
 • negocjacje i komunikacja interpersonalna,
 • warsztaty tworzenia biznesplanu,
 • rachunkowość sektora finansów publicznych,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw w teorii i praktyce,
 • budżetowanie i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie,
 • politykę płacową,
 • kształtowanie wizerunku i marki przedsiębiorstwa,
 • praktyka zarządzania marketingowego,
 • technologię informacyjną,
 • języki obce.

DLACZEGO WARTO?

Wyjątkowy charakter studiów
Unikalny program studiów łączy w sobie elementy teoretyczne z praktycznymi. Ekonomia to wszechstronne studia przygotowujące do podjęcia pracy w wielu zawodach. Jeśli chcesz pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem, finansami, księgowością czy marketingiem, lub też stworzyć swoją własną firmę – te studia są dla Ciebie. Najlepsi studenci mają możliwość odbycia podczas studiów płatnych praktyk zawodowych.

Nowoczesne standardy, program dostosowany do rynku pracy
Społeczna Akademia Nauk dynamicznie reaguje na zmiany zachodzące na rynku pracy i pojawiające się w związku z tym nowe oczekiwania wobec absolwentów szkół wyższych, dlatego program studiów realizowanych na kierunku Ekonomia skonstruowany jest według nowoczesnych standardów stwarzających możliwość zdobycia praktycznych umiejętności wykraczających poza tradycyjne granice dotychczasowego rozumienia ekonomii (w ramach programu studiów studenci uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami gospodarczymi, rachunkowości i finansów oraz marketingu). Zajęcia w ramach kierunku są prowadzone przez praktyków (m.in. dyrektorów firm oraz doświadczonych finansistów i marketingowców).

Współpraca z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym
Wydział Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem gospodarczym i administracyjnym, a tworzenie programów studiów wspomagane jest wiedzą ekspercką interesariuszy zewnętrznych. Warto dodać, że w instytucjach i firmach współpracujących z SAN studenci mają zagwarantowaną możliwość odbywania praktyk zawodowych.

CEL KSZTAŁCENIA

Realizowane przedmioty

Zawarte w programie studiów przedmioty i specjalności dają szansę na zdobycie praktycznych umiejętności. Wśród istotnych przedmiotów wymienić należy m.in:

I stopień
 • mikroekonomia
 • matematyka
 • statystyka
 • prawo
 • podstawy makroekonomii
 • analiza ekonomiczna
 • ekonometria
 • finanse publiczne i rynki finansowe
 • polityka gospodarcza
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • ekonomia integracji europejskiej
 • gospodarka regionalna
II stopień
 • mikroekonomia
 • organizacja i zarzadzanie
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • ekonomia menadżerska
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • ekonomia międzynarodowa
 • ekonomia finansów osobistych
 • funkcjonowanie MŚP w gospodarce regionalnej

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Ekonomia przygotowany jest do podjęcia pracy w różnego rodzaju branżach finansowych, ubezpieczeniowych, administracji rządowej i samorządowej. Z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia można pracować m.in. w:
 • firmach ubezpieczeniowych, finansowych ,analitycznych,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych,
 • biurach rachunkowych i podatkowych,
 • biurach maklerskich, bankach.
Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!