Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

AKTUALNE PROMOCJE
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ STUDENTEM RENOMOWANEJ UCZELNI

Opłata rejestracyjna – 100 zł

Promocja wpisowego niezależnie od terminu – 0 zł wpisowego

Dni otwarte

Promocja 0 zł wpisowego przy zapisie podczas dnia otwartego – przez całą rekrutację. Wystarczy złożenie formularza rekrutacyjnego.

Absolwenci SAN z 2018 roku

0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej do 15 lipca, później 0 zł wpisowego do końca rekrutacji, ale jest opłata rejestracyjna. Wystarczy złożenie formularza rekrutacyjnego.

Dla broniących się we wrześniu lub październiku – 0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej przy pełnym zapisie w dniu obrony.

Absolwenci SAN z lat wcześniejszych

0 zł wpisowego do końca rekrutacji.

Maturzyści

0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rejestracyjnej do 8.07.2018 (3 lipca odbierają świadectwa, promocja do niedzieli włącznie).

Maturzyści poprawkowi

0 zł wpisowego i 0 zł opłaty rekrutacyjnej w dn. 11-15.09.2018 (11 września odbierają świadectwa).

Dodatkowe zniżki

- zniżka rodzinna (5% za tańszy kierunek studiów przez 1 semestr)

- studiuj z przyjaciółmi (200 zł za polecenie, +100 zł za każdą kolejną osobę, max. 50% za semestr, refundacja w marcu kolejnego roku)

- 50% za drugi kierunek studiów

- płatność z góry za rok (-100 zł) lub za semestr (-50 zł).

Inne doraźne promocje

Dopuszcza się uruchomienie dodatkowych promocji wpisowego lub opłaty rejestracyjnej (np. last minute, promocja na wybrane kierunki przy niskim naborze, zniżka dla osób powracających itp.), pod warunkiem przygotowania dodatkowego regulaminu takiej promocji i otrzymania akceptacji z SAN Łódź.

UWAGA! Lista studentów uwzględniająca zniżki musi być złożona w Księgowości w terminie do 31.10.2018. Osoby zrekrutowane w późniejszym terminie, należy umieścić na liście uzupełniającej i przesłać niezwłocznie do Księgowości.

W przypadku niezłożenia listy w podanym terminie, zniżki mogą nie zostać uwzględnione.

Z listy musi jasno wynikać wysokość opłaty rejestracyjnej i wpisowej dla każdego studenta objętego promocją.


Promocje dla studentów i kandydatów na polskojęzyczne studia I i II stopnia
oraz jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu
w roku akademickim 2018/2019.

I. Czasowa promocja wpisowego

a) Osoby zapisujące się na studia I i II stopnia lub jednolite magisterskie w roku akademickim 2018/2019 mogą otrzymać zniżkę w opłacie wpisowego.

b) Warunkiem przyznania zniżki jest złożenie w okresie objętym promocją:

  • kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji lub

· części wymaganych dokumentów i doniesienie brakujących dokumentów w ciągu 7 dni lub

· wypełnienie formularza online, a następnie złożenie kompletu dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza.*

c) Wysokość zniżki w danym okresie ustalana jest przez Rektora Uczelni i ogłaszana na stronie internetowej www.san.edu.pl.

d) Promocja może zostać wznowiona lub przedłużona decyzją Rektora Uczelni. Informacje o aktualności promocji i wysokości zniżki, a także archiwalne wysokości zniżek dostępne są na stronie internetowej www.san.edu.pl.

II. Promocja podczas Dni Otwartych

a) Osoby uczestniczące w Dniu Otwartym zwolnione są z opłaty wpisowego, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny podczas Dnia Otwartego, a następnie dostarczą komplet dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku.*

b) Promocja trwa przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 i obejmuje wszystkie Dni Otwarte ogłoszone na stronie www.san.edu.pl, przy których zapisano informację o obowiązywaniu promocji.

III. Promocja dla absolwentów Społecznej Akademii Nauk.

a) Wszyscy absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, są zwolnieni z opłaty wpisowego przez cały okres rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

b) Osoby, które kończą studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w roku 2018, zwolnione są dodatkowo z opłaty rejestracyjnej, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny online lub złożą formularz rekrutacyjny w Biurze Rekrutacji SAN w terminie do 15.07.2018 włącznie, a następnie złożą komplet wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku.* W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, promocja będzie obowiązywała pod warunkiem złożenia dyplomu ukończenia studiów w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dyplomu.

c) Osoby, o których mowa w pkt. b), a które przystępują do obrony w terminie od września 2018 r., zwolnione są z opłaty rejestracyjnej, jeżeli złożą komplet wymaganych dokumentów w dniu obrony.


IV. Promocja dla maturzystów

a) Maturzyści ze świadectwem dojrzałości wydanym dn. 3.07.2018, sązwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty wpisowego, jeżeli złożą komplet wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji SAN w terminie do 8.07.2018 włącznie.*

b) Maturzyści ze świadectwem dojrzałości wydanym dn. 11.09.2018, sązwolnieni z opłaty rejestracyjnej i opłaty wpisowego, jeżeli złożą komplet wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji SAN w terminie 11-15.09.2018 włącznie.*

V. Zniżka za wpłatę z góry za rok akademicki lub semestr.

a) Studentowi Społecznej Akademii Nauk przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 100 zł od kwoty czesnego, jeżeli wniesie opłatę za następujący rok akademicki w całości w terminie do 25 września.

b) Studentowi Społecznej Akademii Nauk przysługuje jednorazowa ulga w wysokości 50 zł od kwoty czesnego, jeżeli wniesie opłatę za semestr z góry w terminie do 25 września za następujący semestr zimowy oraz do 25 lutego za następujący semestr letni.

VI. Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”

a) Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za polecenie kandydatów, którzy dokonają pełnego zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w terminie do 30.09.2018 r.

b) Osobą polecającą i poleconą nie może być pracownik Społecznej Akademii Nauk.

c) Osobą poleconą nie może być osoba, która studiuje lub wcześniej studiowała w Społecznej Akademii Nauk.

d) Osoba polecona w momencie rekrutacji dołącza do formularza rekrutacyjnego formularz promocji „Studiuj z przyjaciółmi” (dostępny w Biurze Rekrutacji), który zawiera informacje dot. osoby polecającej.

e) Osoba polecająca otrzymuje jednorazową zniżkę w czesnym w wysokości:

  • 200 zł za pierwszą poleconą osobę;
  • 100 zł za każdą kolejną poleconą osobę.

f) Maksymalna zniżka z tytułu polecenia kandydatów na studia może wynosić w każdym semestrze nie więcej niż 50% kwoty czesnego za dany semestr.

g) Zniżka w opłacie czesnego dla osoby polecającej będzie uwzględniona w spłacie czesnego w marcu 2019 r. i zostanie przyznana pod warunkiem uregulowania przez osobę poleconą całkowitej płatności czesnego za I semestr studiów.

h) W przypadku braku możliwości pomniejszenia czesnego o całkowitą wysokość zniżki, wynikającą z udziału w niniejszej promocji, pozostała kwota może zostać odjęta od innych opłat, które student powinien uiścić przed ukończeniem studiów (np. opłata archiwizacyjna) lub przechodzi na poczet kolejnych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, Master lub MBA, które student może podjąć od kolejnego roku akademickiego.


VII. 50% za drugi kierunek studiów

a) Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów, za jeden kierunek studiów płaci 100% rocznego czesnego, a za drugi 50% rocznego czesnego oraz zwolniony jest z opłaty wpisowej na drugim kierunku studiów.

b) Zniżka w czesnym dotyczy kierunku studiów, na którym obowiązuje niższe czesne.

c) Jeśli w danym roku akademickim Student studiujący równolegle dwa kierunki studiów powtarza rok lub przebywa na urlopie dziekańskim, traci prawo do zniżki na drugim kierunku studiów, o którym mowa w pkt. a).

VIII. Zniżka rodzinna

a) Jeżeli studenci są ze sobą w pierwszym stopniu pokrewieństwa (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice i dzieci), jednemu z nich przysługuje zniżka w wysokości 5% czesnego.

b) Zniżka obowiązuje przez jeden semestr studiów na kierunku, na którym obowiązuje niższe czesne.

IX. * Przedstawiciel Biura Rekrutacji SAN może warunkowo przedłużyć okres złożenia brakujących dokumentów o kolejne 7 dni, pod warunkiem złożenia w pierwotnym terminie części wymaganych dokumentów. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu złożenia kompletu dokumentów, kandydata na studia będą obowiązywać promocje obowiązujące w dniu złożenia ostatniego wymaganego dokumentu.

X. Rektor Uczelni może zdecydować o dodatkowych promocjach czasowych, o których Uczelnia będzie informowała na bieżąco na stronie www.san.edu.pl. Zasady przyznawania dodatkowych zniżek będą określone każdorazowo przy ogłoszeniu zniżki na stronie.

XI. Promocje wymienione w niniejszym dokumencie, łączą się.

XII. Wszystkie promocje, o których mowa w niniejszym dokumencie, dotyczą:

a) obywateli Polski lub posiadaczy Karty Polaka, z wyłączeniem promocji określonej w pkt. II, III, VII i VIII, które obejmują wszystkich kandydatów;

rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim oraz filologii angielskiej.

Studia I stopnia  
Studia II stopnia  
           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach technicznych (informatyka) i kierunkach medycznych (fizjoterapia). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!